Polityka prywatności
(Obowiązuje od 30 stycznia 2019 r.)


Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci wszystkie informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej lub podczas korzystania z naszych usług offline.
Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je
przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych jest ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. właściciel domeny www.bridevibes.pl, przedsiębiorca z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze. NIP: 6482815808, REGON: 525162271

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy kontakt@bridevibes.pl 

2. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?
Dane osobowe, o których podanie prosimy Cię w formularzach kontaktowych oraz podczas zawierania umowy przechowujemy w należytej poufności i wkorzytujemy wyłącznie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Podając swoje dane do zawarcia umowy wynajmu dekoracji lub umowy na wykonanie usług możesz być pewny, że owe dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w
celach realizacji niniejszych umów i jej zapisów.

  • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych produktów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
  • realizacji obowiązków ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
  • ochrony praw ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
  • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego (obsługi systemu ratalnego) jak również w celu zabezpieczenia należnych ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. (umowy poręczenia oraz inne
    zabezpieczenia), uzasadnionego interesu ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. w rozumieniu
    przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. (marketing bezpośredni),
    • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być: Twoja zgoda; zawarta między nami umowa (np. którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną)  lub działania podejmowane na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b

RODO – obowiązek prawny – będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo podatkowych. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.
prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na: przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów.
Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda. Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadkach współpracy wymagającej sporządzenie umowy może być konieczne do jej zawarcia. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE NASZYCH KLIENTÓW?
Tylko w niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim.
Odbiorcami Twoich danych są nasi podwykonawcy, firmy kurierskie, księgowi, doradcy podatkowi, kancelarie prawne.
ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. podmiotom, z którymi ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków
ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. przewidzianych prawem, ochrony praw ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności CROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe,
spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. umów do stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o.


2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

6. MOŻESZ WYCOFAĆ ZGODĘ NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na udostępnianie danych osobowych na naszym
serwisie. Dane, które są przetwarzane na naszej stronie możesz uzyskać pod tym linkiem: Dostęp
do danych. W przypadku formularzy lub danych przekazywanych mailem proszę kontaktować się z
nami mailowo: kontakt@bridevibes.pl

7. PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
a) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania
Twoich danych
b) cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez
Strony
c) zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

8. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa wg RODO, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Dzięki temu Twoje dane na naszych serwerach są bezpieczne.
ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których
dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń
Państwa i ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o.

9. TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami: kontakt@bridevibes.pl
Przysługuje Ci:
a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany powyżej.

10. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?
Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis lub nasz Partner zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się nasza strona. Stosujemy także inne technologie tego typu, tj. zapis i odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszej stronie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze treści ciekawszymi i lepszymi w odbiorze. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się na naszej stronie. Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się
bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z naszej strony.
Z uwagi na okres przechowywania w ramach naszej strony stosowane są dwa zasadnicze
rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach naszej strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej strony;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań. Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID)– co do zasady – nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego(ID).
Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika. Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z naszej strony. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie naszej strony w pełnym zakresie. Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu. Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy
zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję  automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie: Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę
przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.
Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:
Internet Explorer:
naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage. z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” – > w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.
Mozilla Firefox: naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje
usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz
zawartości localStorage. w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii ‘dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość ‘true’ na ‘false’. Chrome: naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
Opera: z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie
dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię ‘localStorage’ ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz
„Domain Quota For localStorage”. Safari: należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność.  W miejscu “Zarządzaj danymi witryn” należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko. Nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na naszej stronie.

11. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, W
TYM NASZYCH PARTNERÓW
a) Google Analytics
W naszych serwisach i Aplikacjach Mobilnych używamy narzędzia Google Analitycs
dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z naszej strony, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze
Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany Będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio
po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
b) Piksel Facebooka
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych usług za pośrednictwem platformy
Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie: emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam,
analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę, używania innych narzędzi reklamowych Facebooka. Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:
https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi
piksel?”.
c) Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszej strony za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym
dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:
widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów, znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje
związane z wydatkami na reklamy, automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych, widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym, możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny. Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146
PARTNERZY: Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
podmiot realizujący dostawę towarów hostingodawca biuro księgowe, portale społecznościowe. 

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z właścicielem firmy ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. pod adresem: ul. Marii Curie – Skłodowskiej 34, 41-819, Zabrze. tel. + 48 511-390-0-84 lub pod
adresem email: kontakt@bridevibes.pl