– REGULAMIN –

§ 1.

1.Wypożyczalnia dostępna pod adresem internetowym www.bridevibes.pl prowadzona jest przez Alicję Wysocką, prowadzącą działalność gospodarczą CodeDress Alicja Wysocka ul. 3 Maja 104/12, 41-800 Zabrze, NIP 6482785148 REGON 368655109, adres e- mail kontakt@bridevibes.pl tel: +48 796 508 208 zwaną dalej Wypożyczającym lub Wypożyczalnią.

2. Definicje: a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje wypożyczenia artykułów z Wypożyczalni od Wypożyczającego;
b) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wypożyczenia za pośrednictwem Wypożyczalni, określające rodzaj i ilość Produktu, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta;
c) Produkt – dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym.

3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Wypożyczalni, a także prawa i obowiązki Wypożyczającego i Klienta.

4. Wypożyczalnia udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Klienci, przed rozpoczęciem korzystania z Wypożyczalni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

6. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Klientów z usług Wypożyczalni wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych tj.: a) dostępu do sieci Internet, b) posiadanie aktywnego adresu e-mail, c) standardowej przeglądarki internetowej, d) standardowy system operacyjny. e) dostęp do sieci telekomunikacyjnej

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Wypożyczalnię usługami, Wypożyczalnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§ 2.

1. Klient może dokonać wypożyczenia produktów uwidocznionych na stronie Wypożyczalni po podpisaniu Umowy Wypożyczenia z Wypożyczającym oraz wpłaceniu należnej kwoty na podane konto bankowe.

§ 3.

1. Za wypożyczone przedmioty Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia ustalony w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia.

2. Wypożyczający zastrzega sobie prawo doliczenia kaucji zwrotnej do ustalonego wynagrodzenia za wypożyczone przedmioty płatnej z góry.

§ 4.

1. Wypożyczane przedmioty zostaną odebrane przez Zamawiającego osobiście nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia.

2. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych przedmiotów na terenie Polski pod wskazany przez Zamawiającego adres, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej za dodatkową opłatą. Wysyłka nastąpi nie później niż 3 dni przed datą wydarzenia.

3. Istnieje także możliwość zamówienia transportu Bride Vibes, po wcześniejszym ustaleniu warunków z osobą wypożyczającą. Cena transportu jest ustalana indywidualnie.

4. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej zostanie indywidualnie ustalony z Zamawiającym z uwagi na gabarytową wielkość wypożyczanych przedmiotów i zostanie doliczony do zamówienia.

5. Koszt przesyłki zwrotnej w całości ponosi Zamawiający.

§ 5.

1. Ceny przedmiotów za wypożyczenie zamieszczonych na stronie Wypożyczalni przy oferowanym produkcie:
a) podawane są w złotych polskich;
b) są cenami brutto zawierają podatek VAT;
c) nie obejmują informacji na temat ewentualnych kosztów przesyłki kurierskiej (które podawane są w trakcie składania zamówienia i doliczone do zamówienia) oraz kosztów przesyłki zwrotnej.
d) nie zawierają kosztów czyszczenia po użytkowaniu przez Zamawiającego.

§ 6.

1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu wysłania i obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem przedmiotów przez Zamawiającego a jego zwrotem do Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym określonym w Umowie Wypożyczenia.

§ 7.

1. W przypadku uszkodzenia wypożyczonych przedmiotów w stopniu, który uniemożliwi ich dalsze wykorzystywanie kaucja zostanie pomniejszona o wartość faktyczną przedmiotu lub nie zostanie zwrócona lub zostanie nałożona na Zamawiającego dodatkowa opłata w wysokości ceny rynkowej uszkodzonego przedmiotu. 

2. W przypadku zwrócenia zabrudzonych wypożyczonych towarów, co nie było zgłoszone przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia, zostanie zatrzymana kaucja zgodnie z cennikiem podanym przy danym produkcie na stronie internetowej.

3. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu braku uszkodzeń do 3 dni roboczych przelewem na konto bankowe z którego Zamawiający opłaci swoje zamówienie.

§ 8.

1. Jakiekolwiek przetrzymanie wypożyczonych przedmiotów przez Zamawiającego, bez zgody Wypożyczającego ponad umówiony czas wypożyczenia, zobowiązuje Pożyczającego do zapłaty wynagrodzenia za kolejne doby przetrzymywania przedmiotów i upoważnia Wypożyczającego do dochodzenia od Zamawiający odszkodowania za zaistniałą szkodę.

2. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonych przedmiotów zostanie wszczęte postępowanie sądowe.

3. Zamawiający zobowiązuje się używać wypożyczonych przedmiotów, zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 9.

1. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, zmiany cen produktów na stronie Wypożyczalni bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Wypożyczającego, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Zdjęcia Towarów prezentowanych przez Wypożyczalnię zrobione zostały z należytą starannością tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd Towarów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku Towaru znajdującego się w sprzedaży.

4. Strony ustalają, że w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Zamówienia, dążyć będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sprawy w powyższy sposób, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwości ogólnej.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2017 r.