– REGULAMIN –

§ 1.

1.Wypożyczalnia dostępna pod adresem internetowym www.bridevibes.pl prowadzona jest przez ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze, NIP: 6482815808 REGON: 525162271, adres e- mail kontakt@bridevibes.pl tel: +48 796 508 208 zwanym dalej Wypożyczającym lub Wypożyczalnią.

2. Definicje: a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje wypożyczenia artykułów z Wypożyczalni od Wypożyczającego;
b) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wypożyczenia za pośrednictwem Wypożyczalni, określające rodzaj i ilość Produktu, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta;
c) Produkt – dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym.

3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Wypożyczalni, a także prawa i obowiązki Wypożyczającego i Klienta.

4. Wypożyczalnia udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Klienci, przed rozpoczęciem korzystania z Wypożyczalni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

6. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Klientów z usług Wypożyczalni wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych tj.: a) dostępu do sieci Internet, b) posiadanie aktywnego adresu e-mail, c) standardowej przeglądarki internetowej, d) standardowy system operacyjny. e) dostęp do sieci telekomunikacyjnej

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Wypożyczalnię usługami, Wypożyczalnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§ 2.

1. Klient może dokonać wypożyczenia produktów uwidocznionych na stronie Wypożyczalni po akceptacji Umowy Wypożyczenia z Wypożyczającym oraz wpłaceniu należnej kwoty na podane konto bankowe.

2. Wpłata na konto bankowe lub gotówką za usługi wynajmu dekoracji jest równoznaczna z akceptacją warunków umowy wypożyczenia oraz regulaminu wypożyczalni. 

§ 3.

1. Za wypożyczone przedmioty Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia ustalony w momencie akceptacji Umowy Wypożyczenia.

2. Wypożyczający zastrzega sobie prawo doliczenia kaucji zwrotnej do ustalonego wynagrodzenia za wypożyczone przedmioty płatnej z góry.

§ 4.

1. Wypożyczane przedmioty zostaną odebrane przez Zamawiającego osobiście nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia.

2. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych przedmiotów na terenie Polski pod wskazany przez Zamawiającego adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej za dodatkową opłatą. Wysyłka nastąpi nie później niż 3 dni przed datą wydarzenia.

3. Istnieje także możliwość zamówienia transportu Bride Vibes, po wcześniejszym ustaleniu warunków z osobą wypożyczającą. Cena usługi dostarczenia jest ustalana indywidualnie w zależności od odległości. 

4. Koszt przesyłki kurierskiej zostanie indywidualnie ustalony z Zamawiającym z uwagi na gabarytową wielkość wypożyczanych przedmiotów i zostanie doliczony do zamówienia.

5. Koszt przesyłki zwrotnej w całości ponosi Zamawiający.

§ 5.

1. Ceny przedmiotów za wypożyczenie zamieszczonych na stronie Wypożyczalni przy oferowanym produkcie:
a) podawane są w złotych polskich;
b) są cenami brutto zawierają podatek VAT;
c) nie obejmują informacji na temat ewentualnych kosztów przesyłki kurierskiej (które podawane są w trakcie składania zamówienia i doliczone do zamówienia) oraz kosztów przesyłki zwrotnej.
d) nie zawierają kosztów czyszczenia po użytkowaniu przez Zamawiającego.

§ 6.

1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu wysłania i obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem przedmiotów przez Zamawiającego a jego zwrotem do Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym określonym w Umowie Wypożyczenia.

§ 7.

1. W przypadku uszkodzenia wypożyczonych przedmiotów w stopniu, który uniemożliwi ich dalsze wykorzystywanie kaucja zostanie pomniejszona o wartość faktyczną przedmiotu lub nie zostanie zwrócona lub zostanie nałożona na Zamawiającego dodatkowa opłata w wysokości ceny rynkowej uszkodzonego przedmiotu. 

2. W przypadku zwrócenia zabrudzonych wypożyczonych towarów, co nie było zgłoszone przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia, zostanie zatrzymana kaucja zgodnie z cennikiem podanym przy danym produkcie na stronie internetowej.

3. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu braku uszkodzeń do 3 dni roboczych przelewem na konto bankowe z którego Zamawiający opłaci swoje zamówienie.

§ 8.

1. Jakiekolwiek przetrzymanie wypożyczonych przedmiotów przez Zamawiającego, bez zgody Wypożyczającego ponad umówiony czas wypożyczenia, zobowiązuje Pożyczającego do zapłaty wynagrodzenia za kolejne doby przetrzymywania przedmiotów i upoważnia Wypożyczającego do dochodzenia od Zamawiający odszkodowania za zaistniałą szkodę.

2. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonych przedmiotów zostanie wszczęte postępowanie sądowe.

3. Zamawiający zobowiązuje się używać wypożyczonych przedmiotów, zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 9.

1. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, zmiany cen produktów na stronie Wypożyczalni bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Wypożyczającego, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Zdjęcia Towarów prezentowanych przez Wypożyczalnię zrobione zostały z należytą starannością tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd Towarów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku Towaru znajdującego się w sprzedaży.

4. Strony ustalają, że w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Zamówienia, dążyć będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sprawy w powyższy sposób, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwości ogólnej.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2017 r.