Regulamin wypożyczalni


– REGULAMIN –

§ 1.

1. Wypożyczalnia dostępna pod adresem internetowym www.bridevibes.pl oraz nazwą Bride Vibes należy oraz prowadzona jest przez ROSES EVENT DESIGN sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze, NIP: 6482815808; REGON: 525162271, adres e-mail: kontakt@bridevibes.pl; tel: +48 796 508 208 zwanym dalej Wypożyczającym lub Wypożyczalnią.

2. Definicje: a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje wypożyczenia artykułów z Wypożyczalni od Wypożyczającego;
b) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wypożyczenia za pośrednictwem Wypożyczalni, określające rodzaj i ilość produktu, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta;
c) Produkt – dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym.

3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Wypożyczalni, a także prawa i obowiązki Wypożyczającego i Klienta.

4. Wypożyczalnia udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Klienci przed rozpoczęciem korzystania z Wypożyczalni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

6. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Klientów z usług Wypożyczalni wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych tj.: a) dostępu do sieci internet, b) posiadanie aktywnego adresu e-mail, c) standardowej przeglądarki internetowej, d) standardowego systemu operacyjnego, e) dostęp do sieci telekomunikacyjnej.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Wypożyczalnię usługami, Wypożyczalnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§ 2.

1. Ceny wypożyczenia zamieszczone na stronie Wypożyczalni przy oferowanym produkcie:
a) podawane są w złotych polskich;
b) są cenami brutto zawierają podatek VAT;
c) nie obejmują informacji na temat ewentualnych kosztów przesyłki kurierskiej oraz kosztów przesyłki zwrotnej.

2. Klient może dokonać wypożyczenia produktów uwidocznionych na stronie Wypożyczalni po akceptacji Umowy Wypożyczenia z Wypożyczającym oraz po wpłaceniu należnej kwoty na podane konto bankowe Wypożyczalni lub wpłaty gotówką w przypadku firm.

3. Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana ROSES EVENT DESIGN sp. z o.o. nie później niż 7 dni przed planowaną datą wysyłki lub odbioru, w gotówce lub przelewem na konto:

ING Bank Śląski 

SWIFT INGBPLPW

PL 46 1050 1298 1000 0090 8223 7059

ROSES EVENT DESIGN sp. z o.o.

NIP: 6482815808 / KRS: 0001033368

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34; 41-819, Zabrze.

4. Płatność za wynajem dekoracji jest podzielona na dwie części. Pierwszej wpłaty Klient powinien dokonać do 3 dni roboczych od otrzymania umowy wypożyczenia, jest to 50% wartości całego zamówienia. Wpłata pierwszej części jest jednoznaczna z akceptacją warunków umowy. Brak wpłaty do 3 dni powoduje anulację zamówienia.

5. Drugą płatność, czyli pozostałe 50% wartości zamówienia + kaucję zwrotną Klient powinien dokonać min. 7 dni roboczych przed zaplanowaną datą WYSYŁKI lub ODBIORU dekoracji. Opóźnienie w płatności może spowodować zerwanie umowy bez zwrotu wpłaconej pierwszej wpłaty.

6. Wpłata na konto bankowe lub wpłata gotówką za usługi wynajmu dekoracji jest równoznaczna z akceptacją warunków umowy wypożyczenia oraz regulaminu wypożyczalni. Nie jest wymagane podpisanie umowy fizycznie.

7. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu wysłania / wydania dekoracji i obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem przedmiotów przez Zamawiającego a jego zwrotem do Wypożyczalni.

8. Zmian ilości zamówionych produktów na umowie Klient może dokonać maksymalnie do 14 dni przed datą uroczystości o maksymalnie +/-10% (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru).

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego po wpłacie zadatku nie jest on zwracany.

§ 3.

1. Wypożyczający zastrzega sobie prawo doliczenia kaucji zwrotnej do ustalonego wynagrodzenia za wypożyczone przedmioty płatnej z góry.

2. Za wypożyczone przedmioty Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną w umowie wypożyczania kwotę kaucji zwrotnej. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia ustalony w momencie akceptacji Umowy Wypożyczenia.

3. Kaucja zostaje zatrzymana w przypadku uszkodzenia przez Zamawiającego przedmiotu wypożyczonego w sposób częściowy lub całkowity. Każdy produkt w swoim indywidualnym opisie zawiera informację o wysokości kwoty zatrzymanej z kaucji w przypadku uszkodzenia produktu. W przypadku braku takiej informacji w opisie produktu, kwota za uszkodzony produkt jest taka jak cena rynkowa danego produktu.

4. Wysokość kaucji wskazana na stronie internetowej wypożyczalni w dniu podpisania umowy nie jest ostateczna i jej wysokość w czasie może ulec zmianie. Rzeczywista cena kaucji określana jest na podstawie czynników takich jak inflacja oraz ceny rynkowe na dzień zwrotu danych dekoracji. Wysokość kaucji za dany produkt wyświetlana w opisie tego produktu obowiązuje w danym dniu kalendarzowym.

5. W przypadku uszkodzenia wypożyczonych przedmiotów w stopniu, który uniemożliwi ich dalsze wykorzystywanie kaucja zostanie pomniejszona o wartość faktyczną przedmiotu lub nie zostanie zwrócona lub zostanie nałożona na Zamawiającego dodatkowa opłata w wysokości ceny rynkowej uszkodzonego przedmiotu. 

6. Tkaniny oblane woskiem ze świec traktowane są jako całkowicie uszkodzony produkt.

7. Uszkodzone produkty, które spowodowały pobranie kaucji lub naliczenie dodatkowej opłaty na Klienta, NIE przechodzą na własność Klienta.

8. Brak lub znaczące uszkodzenie opakowań, kartonów należących do Wypożyczalni spowoduje pomniejszenie kaucji o ich faktyczną wartość + koszta logistyczne zakupu nowych opakowań.

9. Wycena czyszczenia dekoracji, które nie mają wyceny na stronie www dotyczy takiej samej kwoty co większość dekoracji z danej kategorii.

10. W przypadku zadeklarowania zwrotu czystych wypożyczonych produktów, muszą te produkty wrócić do Wypożyczającego czyste lub/i wyprasowane, nadające się do ponownego użytku. Roses Event Design sp. z o .o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości zwróconych dekoracji. Jeżeli produkty według Wypożyczającego będą wymagały czyszczenia lub prasowania, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej przy danym produkcie. W przypadku braku ceny za czyszczenie danego produktu na stronie internetowej wypożyczalni, uznaje się cenę czyszczenia taką samą jak podobnych produktów z tej samej kategorii.

11. W przypadku braku uszkodzeń, strat dekoracji czy opakowań, palet oraz innych aspektów, które mogą spowodować zatrzymanie kaucji zwrotnej, kaucja zostanie zwrócona po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu braku uszkodzeń do 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe z którego Zamawiający opłaci swoje zamówienie w przelewie z ostatnią płatnością.

12. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe, nie później niż 14 dni kalendarzowych.

13. Klient może złożyć reklamację do rozliczenia kaucji w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości mailowej z rozliczeniem.

§ 4.

1. ODBIÓR / ZWROT OSOBISTY – Wypożyczane przedmioty zostaną odebrane przez Zamawiającego osobiście nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia.

2. Między Wypożyczalnią a Klientem zostanie ustalony konkretny termin oraz godzina odbioru dekoracji z magazynu Bride Vibes mieszczącego się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze. Nie zastosowanie się Klienta do ustalonego terminu odbioru czy zwrotu dekoracji bez wcześniejszej informacji przekazanej min. 24h przed odbiorem / zwrotem, może spowodować anulację zamówienia bez zwrotu wpłaconych środków lub pobranie kaucji zwrotnej.

§ 5.

1. WYSYŁKA KURIERSKA – W przypadku braku możliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych przedmiotów na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich za dodatkową opłatą. Termin wysłania dekoracji do Klienta wysyłką kurierską ustalany jest z każdym Klientem indywidualnie drogą mailową. Zwrot dekoracji za pośrednictwem firm kurierskich również ustalany jest z Klientem indywidualnie, jest to pierwszy dzień roboczy po wydarzeniu.

2. Koszt przesyłki kurierskiej zostanie indywidualnie ustalony z Zamawiającym z uwagi na gabarytową wielkość wypożyczanych przedmiotów i zostanie doliczony do zamówienia.

3. Koszt obu przesyłek w całości ponosi Zamawiający.

4. Dane podane w zamówieniu na stronie internetowe, traktowane są, jako dane do wysyłki kurierskiej.

5. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy, jakość dostawy czy ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej – firm kurierskich itp.

 6. WYSYŁKA PALETOWA – W przypadku otrzymania produktów na palecie, Klient musi dokonać zwrotu towaru oraz palety. Paleta, tak samo jak produkty, jest wypożyczana klientowi na potrzeby transportu i obowiązują w jej przypadku wszystkie punkty dotyczące zasad wypożyczenia. W przeciwnym wypadku wartość palety zostanie potrącona z kaucji.

7. Stwierdzone przez Klienta uszkodzenia lub braki produktów muszą być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie po odbiorze przesyłki.

8. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia czy braki zostaną zgłoszone po terminie uroczystości / wydarzenia – nie stanowić to będzie podstaw do zgłoszenia reklamacji. Stwierdzenie faktu w którym momencie doszło do uszkodzeń lub straty dekoracji staje się niemożliwym.

§ 6.

1. DOSTAWA PRZEZ BRIDE VIBES – Istnieje także możliwość zamówienia transportu Bride Vibes, po wcześniejszym ustaleniu warunków z Klientem drogą e-mail. Cena usługi dostarczenia jest ustalana indywidualnie w zależności od odległości miejsca dostawy od magazynu Wypożyczalni.

2. Domyślnie wycena dostawy zawiera dostarczenie dekoracji pod drzwi wejściowe wskazanego adresu / do wskazanego obiektu na poziom zero oraz odbiór dekoracji z tego samego adresu z poziomu zero. W przypadku niezaplanowanego i koniecznego wnoszenia / znoszenia zostanie pobrana kwota z kaucji 100,00 zł za każdą rozpoczętą 1h roboczą.

3. Brak obecności osoby Zamawiającej w momencie dostarczenia dekoracji przez transport Bride Vibes zgodny z ustalonymi warunkami dostawy – Wypożyczalnia uznaje, że dekoracje zostały dostarczone zgodnie z umową i zgodnie z zasadami regulaminu wypożyczalni.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Wypożyczający nie będzie w stanie dostarczyć / zrealizować Zamówienia zgodnie z umową (częściowo albo w całości), Wypożyczający zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport – w zależności od zaistniałej sytuacji). Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego kwota zostanie mu zwrócona zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

1. Jakiekolwiek przetrzymanie wypożyczonych przedmiotów przez Zamawiającego, bez zgody Wypożyczającego ponad umówiony czas wypożyczenia, zobowiązuje Klienta do zapłaty wynagrodzenia za kolejne doby przetrzymywania przedmiotów i upoważnia Wypożyczającego do dochodzenia od Zamawiający odszkodowania za zaistniałą szkodę.

2. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonych przedmiotów zostanie wszczęte postępowanie sądowe.

3. Zamawiający zobowiązuje się używać wypożyczonych przedmiotów, zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8.

1. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, zmiany cen wynajmu dekoracji, cen czyszczenia dekoracji, wysokości zatrzymania kaucji zwrotnej uszkodzonych produktów na stronie Wypożyczalni bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Wypożyczającego, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Zdjęcia produktów prezentowanych przez Wypożyczalnię zrobione zostały z należytą starannością tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty ich wygląd, jednakże ze względu na jakość oświetlenia, bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku produktu znajdującego się w ofercie wypożyczalni.

4. Strony ustalają, że w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Zamówienia, dążyć będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sprawy w powyższy sposób, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby firmy ROSES EVENT DESIGN sp. z o.o.

5. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Roses Event Design sp. z o.o. w celu realizacji Zamówień.

6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

7. Zamawiający mający pytania odnośnie regulaminu wypożyczalni może kontaktować się z Wypożyczającym na adres e-mail: kontakt@bridevibes.pl.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2024 r.